Privacy statement PMR database

Wij respecteren de privacy van iedereen. Om deze reden willen wij je graag informeren over de manier waarop wij je persoonsgegevens gebruiken. Wij raden je aan dit privacybeleid goed door te nemen zodat je begrijpt hoe wij met je persoonsgegevens omgaan. 

Wie is verantwoordelijk voor de persoonlijke informatie die op deze site wordt verzameld?

Onder de namen Procescollege en Maintenance College werken ca. 40 bedrijven uit de procesindustrie, (petro-) chemie en energiesector in Deltalinqsverband samen met de mbo-instellingen Albeda, Zadkine en het Scheepvaart & Transport College. Het Procescollege en Maintenance College zijn dus geen aparte scholen.

Deltalinqs, een in Nederland onder nummer 24316844 geregistreerde vereniging met statutaire zetel in 3089 HH Rotterdam, Nederland, aan de Waalhaven z.z. 19 is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Deltalinqs verwerkt persoonsgegevens over je doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Deltalinqs verzamelt en verwerkt geen gevoelige informatie, bijvoorbeeld gegevens die je ras of etnische achtergrond, politieke, godsdienstige of filosofische overtuiging, eventueel lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksleven onthullen. Indien wegens bepaalde omstandigheden gevoelige informatie wordt  verzameld, vraagt Deltalinqs hiervoor je uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming. Opgemerkt dient te worden dat indien je ongevraagd gevoelige persoonlijke informatie aan Deltalinqs verstrekt, je toestemming aan Deltalinqs geeft om deze te gebruiken 

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@procescollege.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen. 

Waarom we gegevens nodig hebben

Deltalinqs verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • Het vinden van stageplaatsen
  • Het invulling geven van de carrière start garantie
  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Omdat wij je privacy respecteren, zullen wij je persoonsgegevens uitsluitend voor dit doel gebruiken.

Bovendien kunt je op de hieronder aangegeven manier contact met ons opnemen indien je op enig moment niet langer wilt dat wij je gegevens gebruiken voor een of meerdere van bovengenoemde doeleinden. Wij zullen dan zo snel als redelijkerwijs mogelijk stoppen met het gebruik van je informatie voor deze doeleinden. 

Hoe lang we gegevens bewaren

Deltalinqs zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dat wil zeggen dat we je persoonsgegevens gedurende je opleiding zullen bewaren. Na het behalen van je diploma ontvang je van ons een bericht waarin we je verzoeken om ons bewaartermijn te verlengen. Wanneer op dit verzoek negatief wordt gereageerd (of binnen vier weken na het versturen van het verzoek geen reactie is ontvangen) zullen je gegevens verwijderd worden. 

Delen met anderen

PMR verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. PMR blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

In kaart brengen websitebezoek

Deltalinqs gebruikt geen cookies. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@procescollege.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Deltalinqs zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. 

Beveiliging

Deltalinqs neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze organisatie of via info@procescollege.nl 

Behoudens als vermeld in dit privacy beleid, maken wij zonder je toestemming geen informatie openbaar die tot jouw persoon te herleiden is, tenzij wij wettelijk bevoegd of verplicht zijn dit te doen (bijvoorbeeld indien wij hiertoe verplicht zijn wegens een juridische procedure of met het oog op de preventie van fraude of een ander delict), of indien wij van mening zijn dat dit nodig is om onze rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid of die van onze gebruikers, klanten en andere personen te beschermen en/of te verdedigen. 

Wijzigingen met betrekking tot dit beleid

Van tijd tot tijd kunnen wij dit privacybeleid wijzigen. Indien we essentiële wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid en/of in de manier waarop we je persoonsgegevens gebruiken, dan melden wij deze wijzigingen op deze pagina en zullen wij er alles aan doen om je van deze wijzigingen op de hoogte te brengen. Wij raden je aan om ons privacybeleid regelmatig te raadplegen. 

Hoe je ons kunt bereiken

Indien je contact wilt opnemen met Deltalinqs inzake ons privacybeleid kunt u een email sturen aan: info@procescollege.nl